Manifestação >> Akemaro

 

 

Meishu-Sama

 

Tada hitori

Ware tada hitori Su no Kami no

Yossashi o obite Yo zo sukuu naru

 

Waga moteru

Hikari no Tama wa hi ni tsuki ni

Hirogori yagate Sekai o tsutsuman

 

Tengoku wa

Tikazukini keri Yo no hito yo

Ware ni kitarite manako hirakeyo

 

Meishu-Sama

 

Somente eu

Fui encarregado pelo Supremo Deus

E salvarei o mundo.

 

A "Bola de Luz" que possuo

Cresce, ampliando-se com a passagem dos dias

E, finalmente, envolverá o mundo.

 

Homens! Vinde a mim!

Abram os olhos

Que o Paraíso se aproxima.

 

Imprimir

Jinsai.org - Vida e Obra do Mestre Jinsai

 

Copyright © Todos os direitos reservados