Manifestação >> Akemaro

 

 

TIJYOO TENGOKU

 

Shin Zen Bi

Mattaku sonawaru Utsushiyo o

Tijyoo Tengoku to ware wa yuu nari

 

Tijyoo Tengoku

Miroku no Miyo to hito yobu mo

Rissoo Sekai no koto nizo arikeru

 

Tijyoo Tengoku

Tsukuran toshite ware wa ima

Tikara kaguiri ni issoshimi ni keru

 

 

PARAÍSO TERRESTRE

 

Denomino de Paraíso Terrestre

O mundo material

Dotado de completa Verdade, Bem e Belo.

 

As conhecidas expressões Paraíso

Terrestre ou Era de Miroku

Referem-se ao Mundo Ideal.

 

Estou me empenhando,

Com todas as minhas forças,

Na concretização do Paraíso Terrestre.


 

Imprimir

Jinsai.org - Vida e Obra do Mestre Jinsai

 

Copyright © Todos os direitos reservados