Manifestação >> Akemaro

 

 

KONPON REITI - KOOMYO-DAI

 

Hito no me ni

Mienedo Kami no Keirin wa

Sudeni narikeri Tama no Sekai ni

 

Tengoku no

Tissaki kata mote ooinaru

Miroku no Miyo no ishizue tatsurumo

 

Ana ureshi

Shitatsu iwane ni Miyabashira

Futoshiki tatete Mikami mukaenu

 

SOLO PRIMORDIAL - KOOMYO-DAI

 

Mesmo invisível aos olhos do homem

Já se processa, no Mundo Espiritual,

O Divino Programa de Deus.

 

A partir da pequenina forma do Paraíso

Estabelecerei o alicerce

Da Grandiosa Era de Miroku.

 

Ah, que alegria! Recebamos o Supremo Deus

Edificando as colunas da Morada Divina

Sobre rocha profundamente arraigada.

 

 

Imprimir

Jinsai.org - Vida e Obra do Mestre Jinsai

 

Copyright © Todos os direitos reservados