Manifestation >> Akemaro

 

KONPON REITI - KOOMYO-DAI

 

Hito no me ni

Mienedo Kami no Keirin wa

Sudeni narikeri Tama no Sekai ni

 

Tengoku no

Tissaki kata mote ooinaru

Miroku no Miyo no ishizue tatsurumo

 

Ana ureshi

Shitatsu iwane ni Miyabashira

Futoshiki tatete Mikami mukaenu

 

SOLO PRIMORDIAL - KOOMYO-DAI

 

Even being invisible to human eyes

Is already processing, in the Spiritual World,

God´s Divine Program.

 

Starting with Paradise´s little shape

I will set the foundation

of the Great Miroku´s Era.

 

Ah, so happiness! Let´s take Supreme God

Building the bases of Divine´s

Residence Upon rock so deeply root.

 


Print

Jinsai.org - Life and work of Master Jinsai

 

Copyright © All rights reserved